Lesgeldreglement

Het Lesgeld- en leerlingreglement is per 1 juli 2020 geldig en van toepassing op al het muziek-, dans-, theater- en beeldende kunst- cursus- en lesaanbod.

Voor inschrijvingen tot 18 jaar is de handtekening van een ouder of verzorger nodig. Met de ondertekende inschrijving ga je akkoord met het lesgeld- en leerlingreglement 2020, ongeacht of de aanmelding schriftelijk of via internet plaatsvindt.

Inschrijving
Inschrijving geschiedt door invulling en ondertekening van een inschrijfformulier. Voor iedere cursus, opleiding of workshop is een afzonderlijke inschrijving via deze site of met een inschrijfformulier benodigd. Een inschrijving geldt voor het hele cursusjaar of het totale aantal lessen van de (kortlopende) cursus of workshop. Overeenkomsten voor jaarcursussen worden aangegaan bij aanvang van het cursusjaar (gelijk aan de start van het schooljaar OSG) en eindigen van rechtswege aan het eind van het cursusjaar (gelijk einde schooljaar OSG). Opzegging gedurende de looptijd van de overeenkomst is in beginsel niet mogelijk. Starten met jaarcursussen is gedurende het hele jaar is wel mogelijk, de overeenkomst wordt dan aangegaan vanaf het moment van inschrijven.

Verlengen en uitschrijving
Cursussenovereenkomsten worden jaarlijks op 1 juni schriftelijk of per mail verlengd en kunnen met een opzegtermijn van drie maanden, met verrekening van reeds gevolgde cursusdagen, met inachtneming van reeds gemaakte (on)kosten en de verplichtingen jegens de andere cursisten tussentijds opgezegd worden. Uitschrijvingen voor een cursus in het volgende jaar dienen voor 31 mei schriftelijk te worden ingediend bij de administratie van Artex.

Instroom vervolgopleidingen
Na het derde jaar kan een leerling als hij/zij het gewenste niveau heeft bereikt doorstromen naar een van de drie vervolgopleidingen: voortgezette basisopleiding, leerrichting of popschool. De plaatsing wordt bepaald door de docent en coördinator van de beoogde vervolgopleiding. De organisatie van deze vervolgopleidingen is aan bepaalde voorwaarden gebonden m.b.t. capaciteit (lesruimte en beschikbaarheid van docenten) en een evenwichtige samenstelling van de groepen. Dit kan erin resulteren dat een leerling niet altijd direct, of mogelijk helemaal niet, geplaatst kan worden in de opleiding van zijn/haar keuze.

Annulering en wijzigingen
Artex heeft het recht een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling; een activiteit door andere docent(en) te laten geven dan vermeld en/of noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen. Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit niet door gaat krijgt de cursist hiervan bericht.

Materiaalkosten beeldende kunst
In de cursusprijzen voor de Kunstklas zijn basismaterialen inbegrepen. Bij bijzondere projecten of meer dan gemiddeld gebruik kunnen meerkosten in rekening gebracht worden. Bij overige cursussen beeldende kunst zijn materiaalkosten niet inbegrepen (zie ook de specifieke cursusomschrijving).

Betaling
Door invulling en ondertekening van een inschrijfformulier verplicht de cursist zich tot het betalen van cursusgeld en bijkomende kosten. Betaling van het cursusgeld van een jaarcursus vindt plaats op basis van een factuur, ineens of via een automatische incasso in een aantal gelijke termijnen. Betaling van korte cursussen of workshops geschiedt door middel van een automatische incasso, ineens.

Betalingsachterstand
Bij achterstand in betaling wordt na 30 dagen een eerste herinnering gezonden, waarvoor € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Wordt binnen 14 dagen na dagtekening van de eerste herinnering de openstaande factuur plus administratiekosten niet voldaan, dan volgt een aanmaning, waarvoor eveneens € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Wordt binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning de openstaande factuur plus administratiekosten niet voldaan, dan zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle hieruit voortkomende kosten komen ook voor rekening van de cursist. Bij een betalingsachterstand kan de toegang tot lessen worden ontzegd en kan Artex besluiten een nieuwe inschrijving niet in behandeling te nemen.

Solidariteitsfonds
Ten behoeve van de ondersteuning van cursisten die de financiële draagkracht missen om cursussen te kunnen volgen en/of om aan deze cursisten instrumenten en ander lesmateriaal beschikbaar te stellen heeft Artex Kunstenschool een solidariteitsfonds ingericht. Door een vrijwillige opslag van naar keuze 2% of 5% op het reguliere lesgeld kunnen cursisten een bijdrage leveren aan het solidariteitsfonds en zo cultuureducatie voor iedereen bereikbaar maken. Het Texelfonds houdt toezicht op het solidariteitsfonds.

Gezinskorting
Voor jaarcursussen geldt een gezinskorting. De korting wordt gegeven aan iedere cursist tot en met 18 jaar binnen één gezin woonachtig op hetzelfde adres. Een cursist van 18 jaar of ouder telt mee als gezinslid, maar komt niet in aanmerking voor korting. De korting bedraagt 5% van het cursusgeld wanneer twee gezinsleden cursist zijn; 6% van het cursusgeld wanneer drie gezinsleden cursist zijn; 7% van het cursusgeld wanneer vier of meer gezinsleden cursist zijn.

Restitutie lesgeld
Ontheffing van betaling/restitutie van lesgeld in geval van het niet afnemen van lessen is niet mogelijk, behoudens in zeer bijzondere aantoonbare gevallen (bijvoorbeeld langdurige ziekte of verhuizing). Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de directie. Bij inwilliging van het verzoek wordt één maand lesgeld extra in rekening gebracht.

Indien in een jaarcursus op het totaal aantal lessen meer dan 2 lessen niet zijn doorgegaan door afwezigheid van de docent kan men voor het einde van het schooljaar een schriftelijk verzoek indienen bij de directie tot restitutie van het cursusgeld over de niet-genoten lessen (met een eigen risico van 2 lessen). Restitutie van lesgeld wordt dus pas gegeven bij uitval van 3 of meer lessen. De lessen van korte cursussen of workshops worden in geval van verhindering door de docent in overleg met de cursisten op een ander tijdstip ingehaald; er zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

Verhindering docent
Bij verhindering van een docent wordt contact opgenomen met de cursist via het door de cursist opgegeven telefoonnummer. Indien het een cursist betreft die tevens leerling is op OSG ‘De Hogeberg’ verzoekt Artex deze school het bericht van afwezigheid ook te plaatsen op haar informatieborden. Daarnaast wordt er een mededeling op de deur van het leslokaal in de Artex bevestigd. Indien mogelijk wordt een telefooncirkel ingesteld. De docent neemt daartoe zelf het initiatief.

Verhindering leerling
Als een leerling ziek is, of om een andere reden verhinderd is om naar de les te komen, ontvangen wij graag tijdig bericht. Dat kan per mail en tijdens kantoortijden telefonisch bij de administratie. Bij verhindering van een leerling wordt de les niet ingehaald. Als u een knipkaart heeft, dient u bij verhindering 24 uur van tevoren de docent in te lichten, anders zijn wij doorgaans genoodzaakt de les in rekening te brengen. De lestijd is leerlinggebonden, tijdens ziekte of afwezigheid van de leerling kunnen lessen niet zonder meer en zonder overleg door een ander afgenomen worden.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden waardoor geen lessen in levenden lijve gegeven kunnen worden, dan biedt Artex alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via instructies/huiswerk en/of online lessen. Wanneer Artex geen alternatief aanbiedt komen gemiste lessen in aanmerking voor restitutie.

Gedrag leerling en afwezigheid leerling zonder bericht
Van een leerling wordt correct gedrag verwacht. Indien naar oordeel van de docent dit niet het geval is, kan de leerling de toegang tot de les geweigerd worden. De docent neemt contact op met de leerling of ouders/verzorgers wanneer dit meerdere malen gebeurt. Wanneer een leerling twee maal achtereen zonder bericht afwezig was op de les kan de docent ook contact opnemen.

Privacyverklaring Artex Kunstenschool Texel
Artex Kunstenschool Texel neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De privacyverklaring kunt u hier lezen.

E-mailadressen en telefoonnummers
Van iedere leerling hebben wij een e-mailadres en/of een actueel mobiel telefoonnummer nodig. Dit gebruiken wij om bijvoorbeeld aan te geven of een cursus doorgaat, om roosterwijzigingen door te geven of om een sms te versturen en te mailen als een docent onverhoopt ziek is. Bij minderjarige leerlingen hebben wij ook van een ouder/verzorger een e-mailadres nodig.

Fotografie, filmmateriaal en portretrecht
Artex maakt regelmatig foto’s en filmfragmenten van lessituaties en activiteiten die gebruikt kunnen worden in onze promotiemedia. Als u niet wilt dat wij foto’s/films publiceren waar u of uw kind op staat afgebeeld, dient u dit bij uw inschrijving schriftelijk kenbaar te maken, door het betreffende vakje niet aan te vinken. De foto’s en films worden met uiterste zorg gepubliceerd.

Eigendomsrecht (copyright)
Het eigendomsrecht van artistieke eindproducten door cursisten gemaakt berust bij de maker(s). Het eigendomsrecht van door en voor Artex ontwikkelde cursussen, projecten en diensten, berust bij Artex. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden.

Aansprakelijkheid
Artex is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de cursuslocaties. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Artex is het Nederlands recht van toepassing.

Klachtenprocedure
Ingeval van klachten over de lessen dient in eerste instantie contact te worden opgenomen met de desbetreffende docent. Levert dat geen bevredigend resultaat op, dan kan de directeur worden ingeschakeld. In gevallen waarin het lesgeld- en leerlingreglement niet voorziet beslist het bestuur.

Meldingen, klachten, contact- en vertrouwenspersonen
De directie is voor klachten en meldingen van agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie of ander ongeoorloofd gedrag de eerst aangewezen contactpersoon. Indien gewenst is voor Artex ook een vertrouwenspersoon op Texel beschikbaar voor personeel, leerlingen en deelnemers. De contactpersoon is aangesteld door het bevoegd gezag en handelt onafhankelijk. Hij/zij zorgt voor opvang en verdere begeleiding van de melder. Meer informatie >

In voorkomende gevallen verwijst de contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon. De extern vertrouwenspersoon kan melder begeleiden naar de externe klachtencommissie. Hiervan is sprake indien de inspanningen van de externe vertrouwenspersoon niet tot het gewenste resultaat hebben geleid en melder zich niet rechtstreeks tot de klachtencommissie heeft kunnen wenden. De vertrouwenspersoon werkt voor alle centra voor de kunsten in Noord-Holland en is aangesteld door het OCK-NH (Overleg Centra voor de Kunsten, Noord-Holland).

_____________________________________________

Aanvullend lesgeldregelement voor HaFaBra-leerlingen

Naast de bepalingen zoals vermeld in het algemene lesgeld- en leerlingreglement volgt hier een aantal aanvullingen voor HaFaBra-leerlingen.

HaFaBra-leerling
Wanneer een leerling bij inschrijving aangeeft lid te zijn van één van de drie Texelse fanfares dan krijgt deze leerling les tegen gereduceerd tarief voor de voor HaFaBra relevante cursussen.

Beëindiging gereduceerd HaFaBra-tarief
Zolang de leerling lid blijft van de vereniging geldt het gereduceerde tarief. Zodra een leerling niet meer verschijnt op de repetities van de fanfare of zich afgemeld heeft, komt hij/zij automatisch in het normale tarief van Artex. Het tijdstip waarop dit ingaat wordt bepaald door Artex in overleg met de betreffende fanfare.

HaFaBra-examens
In de HaFaBra-opleiding worden examens afgenomen volgens de landelijke richtlijnen van de inspectie. Deze examens zijn in principe verplicht; in overleg met de docent kan daar in voorkomende gevallen van worden afgeweken. De docenten leiden op voor examens en lichten de leerling en eventueel ouders/verzorgers hierover in. Het kan voorkomen dat de muziektheorielessen ter voorbereiding op de examens op een ander tijdstip gegeven worden dan de muziekles.

Als het examen valt op een tijdstip dat een leerling naar school moet, dienen de ouders/verzorgers zelf vrij te vragen bij de betreffende school. De examendag en -tijd worden tijdig schriftelijk doorgegeven. De extra kosten die gemaakt worden voor het examen zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen en komen voor rekening van de leerling; het betreft examengeld, aanschaf theorieboeken, maken van kopieën van de examenstukken e.d.

HaFaBra-instrument
Een instrument kan meestal via de fanfare worden gebruikt. Indien dat niet het geval is heeft Artex informatie over verkoop of verhuur.