Klachten en omgangsregels

Suggesties en tips
Voor suggesties ter verbetering van onze dienstverlening staan wij altijd open. Laat het ons weten via het contactformulier en dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Klacht
Helaas gaat niet altijd alles zoals het hoort of zou moeten. Als u een klacht heeft, schroomt u dan niet ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan per brief, mail of telefoon. Elke klacht kan rekenen op een serieuze behandeling. Wanneer er iets is waarover u niet tevreden bent bij Artex, willen we dat graag snel en goed oplossen: wie zich binnen Artex niet correct behandeld voelt, kan daarover zijn beklag doen.

Artex gaat er van uit dat klachten en problemen in eerste instantie rechtstreeks met de betrokkene(n) worden opgelost. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan contact worden opgenomen met de directie. Een korte brief/mail met de klacht, gericht aan de directie volstaat dan.

Omgangregels
Artex staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: agressie, discriminatie, pesten, racisme, machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

In de CAO is  een klachtenprocedure opgenomen. Hieruit voortvloeiend zijn, vertaald naar de situatie bij Artex, de volgende omgangsregels opgesteld die specifiek van toepassing zijn op het werk in deze sector. Deze omgangsregels gelden voor leden van het bevoegd gezag, management, personeel, vrijwilligers (ouders/voogden/verzorgers van) en cursisten van centra voor de kunsten.

  1. Iemand die op één of andere wijze deel uitmaakt van Artex Kunstenschool Texel  (als medewerker, cursist, ouder, vrijwilliger, enz.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht, of van het “voor wat hoort wat principe”.
  2. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel en minderjarige cursisten zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  3. Personeel en cursisten discrimineren een ander niet.
  4. Personeelsleden en cursisten raken elkaar aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het “waarom”.
  5. Personeel en cursisten treden niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van kunsteducatie.
  6. Personeel en cursisten gaan respectvol met elkaar om.
  7. Personeel en cursisten houden zich aan deze gedragsregels en zien erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.

Vertrouwenspersoon
Voor klachten die te maken hebben met agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en andere ongewenste gedragingen of beslissingen, is het voor de klager meestal onprettig of niet gewenst om rechtstreeks bij de andere direct betrokken partij een klacht in te dienen.
In deze gevallen kan de klager zich wenden tot onze vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@artex-texel.nl

Mocht dit niet baten dan is er nog een externe (landelijke) vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van Artex en van alle centra voor de kunsten, aangesloten bij Cultuurconnectie, is belegd bij Arboned. Er is een landelijke meldlijn. Deze is 7 dagen per week/24 uur per dag bereikbaar: 0800 – 0204204. De meldlijn activeert in de betreffende regio (er zijn er vier in Nederland) een professionele en getrainde vertrouwenspersoon (bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed), die direct contact opneemt met de melder en deze bijstaat. De vertrouwenspersoon wijst de klager ook de weg naar de Klachtencommissie (indien gewenst of nodig).