Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Artex–specifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en –participatie

Versie 27 mei 2020

 

Preambule

 1. Deze richtlijnen gelden voor alle activiteiten van Artex Kunstenschool Texel.
 2. De veiligheid van medewerkers, docenten, deelnemers en cursisten staat te allen tijde voorop.
 3. Focus van deze aanvullende richtlijnen is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 4. Uitgangspunt is dat de aanvulling helder en hanteerbaar is voor alle organisaties, medewerkers en deelnemers en cursisten.
 5. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting.
 6. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Artex, haar medewerkers en leerlingen/cursisten houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 7. Communicatie van brancheorganisaties, belangenorganisaties en overheid over de richtlijnen en afspraken worden gevolgd om waar nodig de richtlijnen aan te passen.

 

 Basisuitgangspunten

 • We volgen de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid.
 • We stellen ons voortdurend op de hoogte van nieuwe aanwijzingen en mededelingen van de Rijksoverheid en andere bevoegde instanties, en volg die op.
 • We informeren ons over de richtlijnen die voor de cultuursector in den brede gelden via de branchespecifieke informatie op de microsite van Cultuurconnectie.


I Algemeen

Vertrekpunten voor deze richtlijn:

 • Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze richtlijn.
 • Maatregelen worden op hoofdlijnen geduid. Details worden zoveel mogelijk overgelaten aan de praktijk.
 • Artex specifieke maatregelen zijn één op één gebaseerd op de branchespecifieke maatregelen uit het Protocol Sector Cultuureducatie en worden afgezet tegen de huidige maatregelen.
 • De richtlijn is eenvoudig, veilig en werkbaar.

 

Ontvangst en vertrek: brengen en halen van deelnemers/cursisten/leerlingen

 • Lokalen met een eigen buitendeuren benutten deze dan voor brengen en halen.
 • Op locatie worden een specifieke ingang (Wilhelminalaan) en een specifieke uitgang (Schilderend) gebruikt.
 • Er wordt buiten afscheid genomen, ouders/begeleiders komen niet mee naar binnen.
 • Medewerker zijn indien nodig aanwezig om dit goede banen te leiden.


 
Jassen en kapstokken

 • Deelnemers/cursisten hangen eigen jas aan achterkant stoel.
 • Deelnemers/cursisten maken gebruik van kapstokken die nabij meerdere lokalen beschikbaar zijn.


Gebruik van de personeelskamer

 • Gebruik van de personeelskamer als verblijfsruimte is niet toegestaan.
 • Lunchen gebeurt in eigen lokaal


Roostering en planning

Om ongewenste samenkomst van meerdere personen te vermijden wordt er tussen de lessen ingepland om leerlingen/cursisten gespreid op de locatie aan te laten komen.

Vooraf wordt met deelnemers/cursisten overlegd indien sprake is van mogelijke corona-gerelateerde ziekteverschijnselen.


Aansprakelijkheid

Artex Kunstenschool, haar docenten en opdrachtnemers volgen de richtlijnen nauwgezet en naar eer en geweten. Artex verwacht ook dat leerlingen en indien minderjarig ook hun ouders de richtlijnen nauwgezet en naar eer en geweten volgen. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende gang van zaken.


Communicatie

Het is van essentieel belang om vanuit de organiserende partij (zowel organisatie als individuele docent) een transparante en goede communicatie centraal om verwachtingen over en weer helder te communiceren met cursisten/deelnemers en ouders/begeleiders van minderjarige cursisten/deelnemers. Met nadruk is het belangrijk om over en weer open te communiceren bij het afzeggen van de les vanwege ziekteverschijnselen door de cursist/deelnemer of het annuleren van de les op locatie vanwege ziekteverschijnselen bij de docent.


II Richtlijn 1-op-1 lessen


Definitie 1-op-1-lessen

1-op-1-lessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent tegelijkertijd worden gegeven aan 1 of maximaal 2 individuele cursisten/deelnemers/leerlingen en die in de vrije tijd worden aangeboden (dit gaat niet over de lessen in het regulier onderwijs).

 

Aanvulling op algemene regels

De werkgroep benadrukt nogmaals de algemene maatregelen van het RIVM, conform opgenomen in het protocol en voegt daar het volgende aan toe:

 • Triage/screening: het informeren naar de gezondheidssituatie van de leerling wordt door de docent gedaan. De dag voorafgaand aan de les heeft de docent contact met de leerling, respectievelijk diens ouders/verzorgers, om navraag te doen conform protocol;
 • Leerlingen, die vanwege medische of leeftijdsredenen in een risicogroep vallen, krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet in levenden lijve naar de les en krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
 • Advies is om duidelijk te communiceren met leerlingen en/of ouders/begeleiders hoe de docent en/of de organisatie omgaat met het wel of geen fysieke les kunnen of mogen volgen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. Dit om discussie aan de deur van het leslokaal te voorkomen;
 • Ventilatie: er is op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor de te nemen maatregelen, maar er wordt momenteel versneld onderzoek gedaan naar de wisselwerking van deze factoren met de verspreiding van het virus. Echter, het advies is wanneer mogelijk voor een goede ventilatie te zorgen, door gebruik van aanwezige ramen, door lucht toe te voegen in ruimtes zonder ramen, luchtvochtigheid op peil te houden en de lucht regelmatig te verversen.

 

Specifieke adviezen

 • De individuele (instrumentale) les is in beginsel live in het leslokaal, tenzij leerling en docent kiezen voor online;
 • Zowel docent als cursist desinfecteren de handen bij aanvang van de les;
 • De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats, in levenden lijve of online;
 • De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken, eventueel op de grond gemarkeerde, plek;
 • Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas.
 • De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd.
 • Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt bij voorkeur voorzien in doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist en cursisten onderling. Houd in ieder geval ruim afstand (indicatie: 3 – 4 meter, oftewel 12 – 16 m2) en breng een afscheidingsmogelijkheid aan, wanneer deze afstand niet te realiseren is.
 • Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.
 • Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen;
 • Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje;
 • Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en andere vlakken die je aanraakt. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en dit gaat ten koste van de lestijd (tenzij er afgesproken wordt extra tijd tussen de lessen in te ruimen);
 • Een desinfecterende spray en poetsdoeken moeten in de lesruimte aanwezig zijn;
 • Docenten gebruiken bij voorkeur goed te reinigen instrumenten, bijvoorbeeld met nylonsnaren;
 • Alleen bij zeer jonge leerlingen, tot en met 6 jaar, komt er maximaal 1 ouder/begeleider mee (zonder andere gezinsleden);
 • De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les.

 

III. Richtlijn groepslessen (vanaf 3 deelnemers)

Definitie groepslessen

Groepslessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent worden gegeven aan groepen van drie leerlingen of meer en die in de vrije tijd worden aangeboden (dit gaat niet over de lessen in het regulier onderwijs).

 

De les-/cursusruimte voor les in groepen

 • Het maximumaantal cursisten (behalve zingen en blazen) dat in een groep deel kan nemen, is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlak in de ruimte. Bijvoorbeeld: er passen maximaal 11 cursisten/leerlingen in een lege ruimte van 5×6 meter.
  Berekenmethode: meet van de lesruimte de hoeveelheid vrij vloeroppervlak. Dan de ruimte verdelen in vlakken van 1,5 bij 1,5 meter. Staan er kasten of tafels in, dan moet de ruimte die deze objecten innemen worden afgetrokken van het vloeroppervlak van het lokaal.
 • Voor groepen zangers en blazers gaan voorlopig nog niet samen te repeteren (zie verder protocol onder IV). Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar. Informatie over het onderzoek is te vinden op www.virmus.nl
 • We zorgen voor een goede ventilatie, door gebruik van aanwezige ramen, door lucht toe te voegen in ruimtes (P) zonder ramen, door de luchtvochtigheid op peil te houden en de lucht regelmatig te verversen.

 

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: algemeen

 • Deurbeleid: (bijvoorbeeld) docent informeert/checkt vooraf of er klachten zijn (verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn). Wanneer cursist/docent deze klacht(en) heeft, dan kan de cursus (voor die cursist) niet door gaan.
 • Cursisten/leerlingen komen, op gepaste afstand, één voor één binnen.
 • Vooraf en achteraf het lokaal en gereedschappen/instrumenten desinfecteren. De schoonmaakmiddelen hiervoor zijn in de lesruimte aanwezig.
 • De cursist/leerling gaat voorafgaand aan de les thuis naar het toilet.
 • Cursist/leerling komt alleen in les/cursus. Ouders/verzorgers/partners et cetera wachten buiten het gebouw.
 • Er is een ruime vaste plek voor iedereen in de lesruimte. Dit wordt zo mogelijk met duidelijke markeringen aangegeven.
 • Wijs cursisten/leerlingen en eventuele begeleiders (ook) op de eigen verantwoordelijkheid voor hygiëne.

 

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: leerlingen tot 12 jaar

 • Ouders/verzorgers wordt gevraagd hun kinderen vooraf naar het toilet te laten gaan.
 • De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen (en hun eventuele begeleider) wachten buiten het lokaal op een afgesproken – eventueel op de grond gemarkeerde – plek.
 • Met de groepen wordt duidelijk doorgesproken hoe de ruimte gebruikt gaat worden.
 • De ruimte voor de docent is duidelijke door afbakening aangeven .

 

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: leerlingen van 12 tot 18 jaar

 • Maak duidelijke afspraken met de groep over hoe er toch kan worden gespeeld/ gedanst/gewerkt.
 • Neem voldoende ruimte. Onvoldoende is nog bekend over hoe dicht je bij elkaar mag komen, maar volg in ieder geval de algemene richtlijn zoals die voor het voortgezet onderwijs geldt, namelijk tenminste 1,5 meter afstand.

 

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: volwassenen

 • Vanwege de grotere risico’s binnen hogere leeftijdscategorieën, nemen we meer maatregelen naar mate de leeftijd van de cursist(en) hoger is: zoals meer ruimte nemen, ventileren, luchtvochtigheid etc

 

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Beeldende kunsten

 • Tafels en werkbanken worden zo geplaatst dat de docent met voldoende afstand langs de cursisten kan lopen.
 • In het lokaal is een looprichting ‘met de klok mee’ om vergissingen te voorkomen.
 • Oplettendheid en aandacht is nodig voor het gebruik van materialen. Denk hierbij aan:
  • Geen gemeenschappelijk gebruik van materialen en gereedschap.
  • Gereedschap en materialen vooraf klaarzetten voor elke cursist.
  • Desinfecteren gereedschap voor en na de les.

 

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Dans

Voor buiten dansen is een separaat aanvullend protocol opgesteld, voor dansen binnen geldt:

 • Afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan het openstellen van de dansafdeling voor binnen lessen, in welke dansvorm wordt gedoceerd en hoe intensief deze wordt uitgevoerd, zal meer oppervlakte nodig zijn per leerling om de afstand te bewaken.
 • De afbakening van de ruimte voor de docent is duidelijk als zodanig herkenbaar.
 • Choreografieën met vloerwerk worden voorlopig vermeden, in verband met contactbesmetting via de vloer.
 • De dansgroepen werken in de danszaal of voorspeelruimte welke beide goed te ventileren zijn.
 • Omkleden: doe dit bijvoorbeeld thuis al of in de studio, in plaats van in de kleedkamer.
 • Indien mogelijk buiten repeteren.

 

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Muziek

 • Muziekruiten worden goed geventileerd;
 • Samenspeelcursussen, bijeenkomsten en workshops (m.u.v. zang en blaasinstrumenten) worden de RIVM-maatregelen strikt in acht genomen.
 • Zang en blaasinstrument lokalen zijn (t.b.v. één op één lessen) voorzien van een spatscherm, een doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist
 • Bij de wisseling tussen lessen desinfecteren we Instrumenten en meubilair, wordt condenswater opgevangen (cursisten nemen zelf handdoek mee en vangen condens op, docent desinfecteert daarna) en opgeruimd;
 • Bij alle groepslessen – uitgezonderd zingen en blazen – is het voldoende om de voorgeschreven algemene maatregelen van afstand en hygiëne aan te houden.
 • Over het in groepen kunnen musiceren met blaasinstrumenten en zang is nog veel onduidelijkheid. Het advies is voorlopig dit nog niet te doen. Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar. Informatie over het onderzoek is te vinden op www.virmus.nl.
 • Indien mogelijk buiten repeteren.

 

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Theater/Musical

 • Over roepen en zingen is op dit moment onvoldoende duidelijk of dit in een binnenruimte met groepen van meer dan 3 deelnemers op een veilige manier mogelijk is (zie ook IV)
 • Artex volgt het advies om voorlopig niet luider te roepen of zingen dan normaal spraak niveau houdt hier bij de lessen rekening mee.
 • Zonder luider zingen en roepen, kan er – indien mogelijk – met groepen (musical, theater) in een grote, goed te ventileren ruimte worden gewerkt.
 • Gebruik van kostuums/rekwisieten proberen te vermijden of in persoonlijke bewaring geven bij de cursist die er gebruik van maakt.
 • Indien mogelijk gaan we buiten repeteren.


IV Richtlijn samenzang/-spel

ATTENTIE: advies om (als zangers of blazers) voorlopig nog niet samen te musiceren

Door experts is (d.d. 27-05-2020) nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen. Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid.

Koornetwerk Nederland en KNMO adviseren daarom voorlopig nog niet samen te zingen en musiceren met blaasinstrumenten. Beide organisaties volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen actualisaties melden op hun websites.