Bestuur

Directeur-bestuurder:
de heer S. Boschma
Voorzitter:
de heer H. van Veller
(aangetreden oktober 2016)
Secretaris:
de heer M.C. Meskers
(aangetreden oktober 2015)
Penningmeester:
mevrouw M. Merkelbach
(aangetreden juni 2016)
Algemeen lid:
mevrouw C. Groen
(aangetreden maart 2019)
 
Het bestuur bestaat uit de uitvoerende directeur-bestuurder en toezichthoudende leden. Het bestuur onderschrijft de de Governance Code Cultuur. Op basis van de code 2016 en de statuten van Stichting Artex Kunstenschool Texel heeft het bestuur van Stichting Artex Kunstenschool Texel op 8 juni 2017 de Artex’ Profielschets voor Bestuursleden vastgesteld. In de profielschets zijn onder andere de functie-eisen en competenties voor bestuursleden, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de vergaderfrequentie en vergoeding, de zittingsduur en herbenoeming en de samenstelling en wervingsprocedure voor te benoemen bestuursleden beschreven.